Statistiske resultater fra foreldrekonferansene

Vedlegg til halvårsrapport Globalskolen høsten 2001:

Totalt har 83 foreldre svart på spørreskjemaet høsten 2001 sammen med elevene. (Statistikken bygger på de 78 første innsendingene).

Timer i uka | Arbeidsomfang i ukeplaner | Læreboktilknytning | Kvalitet på læringsarenaer
Ikke bruk av læringsarenaer | FirstClass installasjon | Nedlastingstid
Skriver foreldre for elevene? | Oppfølging av foreldrekonferansene

1. Hvor mange timer arbeider elevene med nettskolearbeidet i gjennomsnitt?

I gjennomsnitt arbeider elevene 4 timer i uka dette halvåret, det er 1/2 time mer enn våren 2001.
(Skoleåret 1999/2000 var tallet 3 timer og 15 minutt)

Noen av elevene har bare 1 fag, de fleste har 3 fag.
Variasjonen i diagrammet under kommer også av at noen elever har stort arbeidspress på internasjonale skoler, mens andre kan jobbe med nettskolens ukeplaner mange timer i vanlig skoletid.


Forklaring: Loddrett: Antall elever. Vannrett: Timer i uka.

 

2. Hvordan har arbeidsomfanget i ukeplanene vært i høst?

1 foreldre mente at eleven fikk for lite nettskolearbeid.
Hele 66 foreldre mente at arbeidsomfanget var passelig.
11 foreldre mente at eleven hadde for mye nettskolearbeid.

Vi tolker dette slik at vi har funnet et ganske riktig nivå eller at vi i stor grad greier å gi individuell dose til hver nettelev.

3. Vurder hvordan ukeplanene er knyttet til lærebøker.

Bygger for lite på lærebøker (for mye nettbaserte oppgaver): 4 elever
Passelig: 74 elever
Bygger for mye på lærebøker (for lite nettbaserte oppgaver): 0 elever

Her treffer vi svært bra.


4 Vurdering av læringsarenaene i Globalskolen:

Diagrammet viser hvordan foreldrene vurderer kvaliteten i de ulike nettbaserte læringsarenaene som nettelevene bruker. Data er henta fra skjemaet som foreldrene fylte ut ved "konferansetimene" våren og høsten 2000.

Kommentarer til resultatet:

Oversikten er laget etter skjemasvar fra 78 foreldrekonferanser.
Statistikken kan delvis sammenlignes med denne fra skoleåret 1999/2000/ og med denne for skoleåret 2000/2001 Grunnen til at de ikke er direkte sammenlignbare er at vi i år har skilt ut med et eget valg for de som ikke har tatt i bruk verktøyene. Dermed er resultatet basert på kvalitetsvurderinger fra de mest aktive elevene .

10 av arenaene er vurdert bedre i høst enn de ble høsten 2000, 3 ligger likt, og 2 arenaer scorer litt lavere.

Generelt er det flere yngre nettelever i høst enn det var i vår. Dette kan forklare at foreldrehjelp skorer høyere nå.

Ukeplaner:

Skore 5.0. En basis i fjernundervisninga. Scorer like bra som våren 2001. Ukeplanene blir nå laget i Word for de fleste klassene, noen nettlærere legger de ut i html. Vi er fornøyd med vurderingen.

E-post kontakt med nettlærer:

Skore 5,0. Ubetydelig endring fra i vår. Fremdeles et viktig hjelpemiddel i undervisninga.

E-post kontakt med nettelever:

Score 3,7 - en framgang (2,4 våren 2001). Forklares ved at foreldre som ga karakteren 1 i vår denne gangen har svart at de ikke bruker dette. Vi legger ikke opp til aktiv bruk av e-post mellom elevene i Globalskolen, vi ser en større verdi i bruk av Forum, skriveverksted og andre samarbeidsformer. Men vi legger til rette for mulighet til e-post kontakt for de som ønsker det. Så langt vi kjenner til har noen få funnet god kontakt gjennom e-post.

E-post kontakt med vertsklasse-elever:

Det er ikke lagt opp til e-post kontakt med vertselever i ukeplanene bortsett fra litt i 9. klasse. Nettelevene har e-post kontakt til Norge gjennom familie og venner fra hjemstedet sitt, og føler ikke behov for utstrakt kontakt med vertsklasse-elever.

Individuell nettbasert arbeidsbok:

Score 5,2. (våren 2001: 4,9). Vi greier å holde en høy kvalitet på de nettbaserte arbeidsbøkene for de aller fleste nettelevene. Vi er fornøyd med vurderingen, men ønsker å komme enda høyere opp ved å bruke mer grafikk og henvisninger til nettbasert stoff.

Klassenes startsider:

Skore 4,4. (våren 2001: 4,8). En nedgang. Disse nettsidene er åpne og informerer om hva som skjer på klassetrinnet i øyeblikket for utenforstående. Siden de ikke er viktige for nettelever og foreldre (FC-klasserommet viktigere) har de ikke blitt vurdert så høyt.

FC skrivebordet:

Score 5,2. Elevene kommer automatisk til dette når de logger seg inn. For en typisk elev ser det slik ut. Det vi spesielt er misfornøyde med er at det ikke er mulig å bruke norske uttrykk for "Mailbox" og noen andre funksjoner. Inndeling i Personlig, klassen og skolen er ryddig og grei. At det ikke er enkelt å gjøre globale innstillinger på skrivebordene for administrasjonen kommer ikke fram av foreldreundersøkelsen.

FC klasserommet:

Score 4,8. FC-klasserommene er nettlærernes ansvar. Det er der det legges snarveier til ukeplaner og klassenes ulike forum og nyheter. Dette passordbeskytta klasserommet har delvis tatt over for klassenes startsider etter at vi tok i bruk FirstClass.

Ressurssider:

Score 4,6 (våren 2001: 4,4). Ressurssidene i norskfaget er utvikla videre, og har nå også fyldige nynorsksider. Vurderes litt høyere i høst enn våren 2001.

Skoleavisa Globalnytt:

Skore 4,5. En liten tilbakegang fra våren 2001 med 4,8. Vi har ikke fått ferdigstilt programvaren for skoleavisa, og skoleavisa krever innlogg utenoml FC for å skrive artikler. Dette er et minus. Alle klassene kommer med gode bidrag. En populær og viktig del av læringsmiljøet vårt.

Elevforum:

Skore 4,6 mot 4,2 våren 2001. De fleste klassene har prioritert dette høyt i høst. Her kan elevene være aktive uten at det trenger å være veldig lærerstyrt.

Praterom:

Score 4,5, en framgang fra 3,5 våren 2001. Bare 9. klasse har brukt dette aktivt i undervisningen høsten 2001. Praterom (chat) er veldig fint laget i FirstClass..

Oppslagstavle (Meldingsteneste):

Score 4,6. Lite brukt. Bare få meldinger i løpet av høsten, kanskje nettopp derfor overkommelig.

Administrasjonskontakt:

Dette spørsmålet har vi ikke stilt tidligere. Vi er fornøyd med en score på 4,9 av 6 mulige.

Nettbiblioteket:

Score 4,6 mot 4,0 våren 2001. Denne vurderingen ar fra de få elevene som har brukt Nettbiblioteket, bare 16 av 78 elever. Vi har ikke hatt ressurser til å utvikle Nettbiblioteket videre slik vi hadde håpet.

Internett ellers:

Skore 4,9. Særlig i de høyeste klassetrinna viser vi til kilder på nettet. Dette vurderes som viktig og kildene har i følge undersøkelsen god kvalitet.

Foreldrehjelp:

Score 4,6. Omtrent likt med våren 2001: 4,5. Vi har flere yngre elever, og mange nye. Høsthalvåret krever derfor mer foreldrehjelp enn vårhalvåret.

5. Ikke bruk av læringsarenaer

Spørreskjemaet høsten 2001 har lagt inn avkrysningsvalg om eleven har tatt i bruk læringsarenaen/verktøyet eller ikke. Dette ga et til dels overraskende, men likevel forklarlig resultat:

Mange elever har altså ikke tatt i bruk flere av læringsarenaene:

Vi kommenterer hver søyle i grafen slik:

Ukeplaner: Noen elever har fått ukeplaner pr faks eller e-post, og ikke gått inn i mappen "Ukeplaner".

E-post kontakt med nettlærer: Det er fullt mulig å kommunisere med lærer direkte i arbeidsbok og ikke bruke e-post, 3 elever har ikke brukt e-post til dette, eller de har brukt faks.

E-post kontakt med nettelever: 26 elever har ikke hatt e-post kontakt med andre nettelever. Disse er i stor grad småskoleelever fra 2. og 3. klasse. Vi har andre kanaler der nettelevene kommunisrer med hverandre, e-post er viktig for de som oppretter en mer privat kontakt.

E-post kontakt med vertsklasse: 41 nettelever har ikke hatt kontakt med vertsklasseelever, det er over 50% av de som har svart. Det er ikke lagt vekt på slik kontakt i undervisningen bortsett fra i 2-3 av klassetrinnene. To klassetrinn har nå ikke vertsklasse i det hele tatt.

Nettbasert arbeidsbok: 4 elever har ikke tatt i bruk den nettbaserte arbeidsboka. Dette er elever som ikke har fått installert FirstClass, og har brukt e-post eller faks i kontakten med nettlærer.

Klassens startside (Nettbasert startside): 21 elever (nesten 30%) bruker ikke å lese den nettbasert startsiden til klassen, de bruker da bare FirstClass, og går direkte inn i klasserommet i FirstClass. Klassenes startsider er i år først og fremst ment som klassens utstillingsvindu på nettet, og er ikke nødvendig for elevene å følge med på.

FirstClass skrivebordet: 6 elever har ikke brukt dette. Dette er elever som ikke har fått installert FirstClass på egen maskin, og bruker nettbasert innlogg.

FCklasserommet: Man skulle tro at tallet for denne arenaen var likt med forrige. Forklaringen kan være at de bruker bare arbeidsbok og ukeplaner, og har en snarvei direkte til ukeplanene uten å gå innom FirstClass klasserommet.

Ressurssider: Mellom 40-45% har ikke brukt ressurssidene. Dette forklarer vi med at vi ikke hadde ressurssider for småskoletrinnet i perioden, og at de ikke var lagt ut på åpne sider før sent på høsten. Noen nettlærere har ikke henvist til ressurssidene i oppfølgingen av nettelever fordi det ikke har vært nødvendig i de temaene de hadde høsten 2001. Vi er sikre på at Ressurssidene vil bli langt med brukt i årene som kommer.

Skoleavisa Globalnytt: 11 elever har ikke skrevet eller lest i skoleavisa i høst. Noen av disse har i perioden bare brukt FirstClass, og ikke vært innom læringsarenaene som vi har på nettsider (m.a. Globalnytt). Dette er et minus ved å ikke ha enkelt tilgjengelige lenker fra klienten til nettsider.

Elevforum: Dette er et frivillig fellesforum først og fremst for de eldste elevene, -der de tar opp de tema de ønsker. Vi har også faglige forum i hvert klassetrinn. At nesten 40% ikke har brukt elevforumet er likevel mer enn ventet. Småskoleelevene utgjør en stor del av de som dropper elevforum, de har ikke skriveferdighet til å gjøre det. Vi vet at mange elever ikke har tid til annet enn selve ukeplanoppgavene, og må droppe frivillige arenaer som praterom og forum.

Praterom: Nesten 30% har ikke chattet på praterommet. Ikke overraskende. Småskoleelevene tar i liten grad i bruk dette, ellers er forklaringen lik den under "Elevforum".

Oppslagstavle: 11 elever har ikke følgt med på oppslagstavla.

Administrasjonskontakt: 17 elever har ikke hatt behov for kontakt med prosjektledelsen, de har bare hatt kommunikasjon med nettlærer. Det er OK.

Nettbiblioteket: 62 elever har ikke brukt denne lenkesamling. Grunnen må være at nettlærerne ikke har henvist til disse ressursene generelt, men henvist direkte til aktuelle lenker. Nettbiblioteket er aktuelt ved temabaserte søk innen spesielle fag.

Internett ellers: 9 elever har ikke følt behov for å bruke annet enn FirstClass og Globalskolens nettsider.

Foreldrehjelp: 8 elever har ikke følt behov for foreldrehjelp i fjernundervisninga. Dette er for det meste ungdomsskoleelever.

6. FirstClass installasjon

I tillegg til de 3 som oppgir at de ga opp, har 5 elever ikke begynt i Globalskolen på grunn av at de ga opp. Dette er et for høyt tall. Det er ikke enkelt å veilede alle innstillingene over telefon/e-post/nettsider. En del elever sitter ved maskiner innenfor brannmurer, og har ikke fått gjennomslag for å åpne nødvendige porter i nettverket.

Totalt har mer enn 20 svart at det var litt vrient eller verre å installere FC med rette oppkoblingsvalg.

7. Bør vi redusere bruken av grafikk og lyd for at nettsidene skal komme raskere fram hos deg? (dette svaret inkluderer for de fleste elevene også FirstClass)

  • For tunge nettsider 7 elever
  • Passelig. 58 elever
  • Bruk gjerne mer grafikk og lyd . 13 elever

Vi tolker dette slik at vi kan bruke litt mer illustrasjoner og lydfiler i undervisningen uten at det trenger å gå for mye ut over nedlastningstiden hos de fleste nettelevene.

8. Skriver foreldrene for elevene?

Dette spørsmålet har vi ikke stilt tidligere, det ble aktualisert etter at vi fikk mange elever i småskolen, særlig i 2. klasse. Svarene var som ventet, men litt overraskende at noen få enkeltelever får skrivehjelp også langt oppe på mellomtrinnet.

9. Videre oppfølging av foreldrekonferansene.

Over halvparten av foreldrene syntes det var nok med lærers vurdering av eleven og å svare gjennom spørreskjemaet . 31 ønsket videre kommunikasjon med nettlærer ved hjelp av e-post, og bare 2 ønsket å prate med nettlærer på telefon.


Til halvårsrapport høsten 2001